Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Całkowita wartość projektu: 39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie: 38 001 895,98 PLN
Kwota dla AGH: 38 001 895,98 PLN
Wkład własny: 1 185 610,00 PLN